24 Jan 2016

Nama Pejabat

1. Nama : Drs. SUPARSO

    NIP. 19601114 198503 1 006

    Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Purbalingga

2. Nama : Dra. Jiah Palupi W, MM

    NIP.

    Jabatan : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Purbalingga

3. Nama : Menik Sofia, BE

    NIP. 19591026 198910 2 001

    Jabatan : Kasubag TU

4. Nama : Jaenu, S.Pd. MM

    NIP.

    Jabatan :

5. Nama : Titin Werdiningsih, S.Sos

    NIP.

    Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

6. Nama : Mahmudah, S.Pd, MM

    NIP. 19650911 198602 2 003

    Jabatan : Kasie Pengolahan Bahan Pustaka

7. Nama : Solihan, S.Sos

    NIP. 

    Jabatan : Kasie Pelayanan

8. Nama : Yesu Dewayana P, SH

    NIP. 

    Jabatan : Kasie Pembinaan

9. Nama : Drs. Ashari

    NIP. 

    Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

10. Nama : Nani Herawati, SH

      NIP. 19650426 198603 2 015

      Jabatan : Kasie Pembinaan Kearsipan

11. Nama : Sri Ratna Dwi Ernawati, SH

      NIP. 19630205 198503 2 009

      Jabatan : Kasie Pengolahan Kearsipan

Views: 2735